Ankara İl Koordinatörlüğü

Faydalanıcılarımızın Dikkatine...


“19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 01.01.2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca sunulan e-Belge düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.
 
Ödeme Talep Paketi  içerisinde Kurumumuza sunulacak  faturaların KDV’li düzenlenmesi durumunda, e-fatura/e-arşiv fatura düzenlenirken tedarikçi tarafından, faturanın “Genel Açıklamalar” kısmına “IPARD programı çerçevesinde TKDK tarafından destek kapsamına alınan  ………. başvuru numaralı proje kapsamında temin edilecek uygun harcama kalemleri için düzenlenmiştir.” şeklinde açıklama yazılması gerekmektedir. Çifte finansmanı önlemek amacıyla bu ifadeye yer verilmesi gerekmektedir.
 
Sunulacak  faturaların KDV’siz düzenlenmesi durumunda, e-fatura/e-arşiv fatura düzenlenirken tedarikçi tarafından, faturanın “Genel Açıklamalar” kısmına “6647 sayılı Kanun’la onaylanması uygun bulunan IPA II Çerçeve Anlaşması’nın 28/2. maddesi gereğince, … Tarih ve… Sayılı KDV İstisna Sertifikasına istinaden KDV hesaplanmamıştır.” şeklinde açıklama yazılması gerekmektedir.
 
E-fatura/e-arşiv fatura düzenlendikten sonra üzerinde herhangi bir düzeltme yapılamamaktadır. Bu nedenle Kurumumuza e-fatura/e-arşiv fatura sunması muhtemel faydalanıcıların,  belirtilen ifadeyi faturanın “Genel Açıklamalar” kısmına yazdırmaları büyük önem arz etmektedir.
 
Konuyla ilgili detaylı bilgi için Koordinatörlüğümüz Ödeme Talep İşlemleri Birimi ile görüşülebilir.(0312 438 35 00-5870)